S5 FORUM FONDS – derde emissie

Voltekend. Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk

Meld u aan om als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties te ontvangen.

(reclame)

S5 Forum Fonds richt zich op beleggingen in supermarkten en wijkwinkelcentra. Het is een groeifonds dat beoogt in de komende vijf jaar te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen.

S5 Forum Fonds is het 19e supermarkt gerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5 Investments in samenwerking met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen heeft geïntroduceerd. De eerste emissie en tweede emissie van S5 Forum Fonds hebben plaatsgevonden op respectievelijk 7 maart 2019 en 16 december 2019. Het fonds belegt sindsdien in goedlopende objecten in Leeuwarden, IJsselstein, Valkenswaard, Vaals, Mierlo en Hoogeveen.

Met de opbrengst van de (eerste tranche van de) derde emissie zal een object worden toegevoegd aan de vastgoedportefeuille. Dit object betreft een Albert Heijn-supermarkt nabij het centrum van Ede, die wordt verhuurd tot 3 januari 2026 aan Ahold Real Estate & Construction BV. Het aandeel supermarkten in de beleggingsportefeuille van het fonds komt daarmee boven de 80%.

De gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten van de gehele portefeuille, gewogen naar de overeengekomen huur, bedraagt met ingang van de beoogde emissiedatum (1 november 2020) 5,03 jaar.

Terugkoopfaciliteit

Omdat het fonds is opgericht voor onbepaalde tijd en geen vastgesteld beleid kent dat de objecten na een bepaalde tijd worden verkocht of dat het fonds na een bepaalde tijd wordt beëindigd, heeft de beheerder meerdere instrumenten gecreëerd om participanten de mogelijkheid te bieden hun participaties te verkopen. Zo is er doorlopend een terugkoopfaciliteit beschikbaar van maximaal €500.000 waarmee participaties kunnen worden ingekocht van uittredende beleggers.

UPDATE

De derde emissie van het S5 Forum Fonds kent sinds de introductie medio oktober veel belangstelling. Het initiële emissiebedrag (van de eerste tranche) van circa € 2,9 mln. was binnen drie dagen voltekend. Hieruit blijkt weer dat de stabiliteit van supermarktbeleggingen voor veel beleggers een anker in de portefeuille is.

Om aan de grote vraag naar supermarkbeleggingen te kunnen voldoen, is parallel aan de introductie van de derde emissie achter de schermen gewerkt aan een nieuwe acquisitie voor het S5 Forum Fonds.
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de inspanningen van Sectie5 Investments NV ertoe hebben geleid dat zij in de afrondende fase is van de verwerving van een object in Velp met daarin twee supermarkten, een Coop en een Aldi, aangevuld met enkele dagwinkels.

Door de toevoeging van dit object is de omvang van de eerste tranche van de derde emissie opgelopen tot circa € 9,0 miljoen.

Prognoses

 • Prognose contant rendement*
  5,6% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Partner
  Sectie5 Investments NV
 • Minimale deelname
  € 10.770,-
 • Fondsvermogen
 • Beleggerskapitaal
  € 8.987.140,-
 • Hypotheek
  € 10.601.951,-

Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen in het neutrale scenario als weergegeven in het prospectus van de derde emissie van S5 Forum Fonds. De emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Let op: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

 • Beleggingsfonds in supermarkten en wijkwinkelcentra
 • Groeifonds met de ambitie om te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen
 • Reeds zes goedlopende objecten in portefeuille met een omvang van meer dan € 37 miljoen
 • Met de derde emissie zal een Albert Heijn-supermarkt in Ede worden toegevoegd aan de portefeuille
 • Resterende, gewogen, gemiddelde looptijd huurcontracten van ruim 5 jaar
 • Doorlopende terugkoopfaciliteit van maximaal € 500.000 voor inkoop van participaties van beleggers die wensen te verkopen
Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

Het S5 Forum Fonds wordt wederom bestendiger door de toevoeging van een goedlopende supermarktlocatie in Ede, waarmee het fonds uitbreidt van zes naar zeven objecten. De aanvullende locatie levert meer (geografische) spreiding op en is een waardevolle toevoeging voor de goedrenderende beleggingsportefeuille. De flexibiliteit is sinds de tweede emissie vergroot door de introductie van de terugkoopfaciliteit, die het mogelijk maakt voor het fonds om participaties in te kopen van beleggers die in de toekomst wensen uit te treden. Kortom, voldoende ingrediënten om het succes te evenaren van de voorgaande (18) supermarktfondsen die Sectie5 Investments in samenwerking met ons heeft geïntroduceerd.

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals het risico op negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, groei van online supermarktbestedingen, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, (her)financieringsrisico en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissievergoeding
De emissievergoeding wordt niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement. De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds door de beheerder.

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het door de AFM goedgekeurde prospectus hier downloaden. Lees voordat u besluit deel te nemen het prospectus zorgvuldig door om kennis te nemen van de kansen én de risico’s van S5 Forum Fonds. De goedkeuring van het prospectus door de AFM  mag niet worden beschouwd als aanprijzing van het aangeboden S5 Forum Fonds.

Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

Het S5 Forum Fonds wordt wederom bestendiger door de toevoeging van een goedlopende supermarktlocatie in Ede, waarmee het fonds uitbreidt van zes naar zeven objecten. De aanvullende locatie levert meer (geografische) spreiding op en is een waardevolle toevoeging voor de goedrenderende beleggingsportefeuille. De flexibiliteit is sinds de tweede emissie vergroot door de introductie van de terugkoopfaciliteit, die het mogelijk maakt voor het fonds om participaties in te kopen van beleggers die in de toekomst wensen uit te treden. Kortom, voldoende ingrediënten om het succes te evenaren van de voorgaande (18) supermarktfondsen die Sectie5 Investments in samenwerking met ons heeft geïntroduceerd.

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissievergoeding
De emissievergoeding wordt niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement. De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het prospectus hier downloaden.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij vertellen u graag meer

+31 (0)20 643 83 81 info@reyersen.nl

Hoe kunt u deelnemen aan dit fonds?

STAPPEN

1. Informatie opvragen
Vraag vrijblijvend de beleggingsbrochure met het prospectus en het inschrijfformulier per post en/of e-mail op.

2. Documentatie lezen
In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Belt u ons gerust als u vragen heeft.

3. Inschrijfformulier
Indien u besluit deel te nemen, vul dan het inschrijfformulier in en onderteken het. Maak tevens een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

4. Inscannen (optioneel)
Scan het inschrijfformulier en de kopie van uw legitimatiebewijs in (of maak een foto met uw smartphone) en e-mail deze naar de fondsaanbieder. De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is namelijk bepalend voor de toewijzing.

5. Opsturen
Stuur (na toezending per mail) het inschrijfformulier tezamen met de kopie van uw legitimatiebewijs per post op in de meegeleverde retourenvelop (postzegel niet nodig).

6. Bevestiging
U ontvangt, doorgaans binnen enkele dagen, bericht met daarin vermeld de ontvangstbevestiging van uw inschrijving, de toewijzing van uw deelname alsmede een betalingsinstructie. Na ontvangst van uw betaling en oprichting van het fonds ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), die wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft.