Veelgestelde vragen

Als vastgoedbelegger verdient u een duidelijk antwoord op uw vragen. Daarom hebben wij een overzicht voor u gemaakt van de meest voorkomende vragen en antwoorden.

U meldt zich gratis en vrijblijvend aan per telefoon, e-mail of via onze website. Wij sturen u een vooraankondiging van de door ons geselecteerde en gecontroleerde vastgoedprojecten. Bij deze vooraankondiging treft u een antwoordformulier. Bij belangstelling zendt u ons dit antwoordformulier ingevuld retour. U ontvangt van ons vrijblijvend het prospectus en inschrijfformulier. Is de belegging voor u interessant en passend binnen uw portefeuille, dan kunt u zich inschrijven. Heeft u vragen, dan kunt u ons bellen, mailen en/of bezoeken. We staan u graag te woord.

De AFM toetst of het prospectus voldoet aan de richtlijnen die in de wet zijn opgenomen. Hierbij gaat het erom of de informatieverstrekking en de presentatie van gegevens correct zijn. Bovendien onderzoekt de AFM of de initiatiefnemer (de beheerder) en de bewaarder deskundig en betrouwbaar zijn. De wet stelt ook eisen aan de administratieve organisatie van de beheerder. De AFM toetst niet of de prognoses van het aangeboden product rendabel zijn. U heeft dus niet de zekerheid dat het product het rendement gaat opleveren dat u wordt aangeboden.

Indien er een nonrecourse-bepaling in een hypotheekakte van een vastgoedfonds is opgenomen, kan de financier zich uitsluitend verhalen op het vastgoed, het onderpand. U bent dan als belegger in een vastgoedfonds niet hoofdelijk voor deze schuld aansprakelijk. De aansprakelijkheid van de beleggers is dan ook beperkt tot maximaal het ingelegde bedrag.

De huur wordt ieder jaar aangepast op basis van de inflatie. Deze inflatiecorrectie wordt weer bepaald door de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS houdt schommelingen in de prijzen van consumentenartikelen bij en drukt deze uit in een indexcijfer.

Bij beleggingen in bestaande panden is vaak sprake van meerjarige huurcontracten. Is dat het geval, dan is hieruit een vrij voorspelbaar rendement te verwachten. Het risico is lager en de opbrengst is redelijk. Projectontwikkeling brengt meer risico met zich mee, maar ook kans op doorgaans een hoger rendement wanneer het project succesvol is.

Vastgoed kan een goed renderende en degelijke belegging zijn. U belegt in stenen. Een vastgoedbelegging met een afgewogen risico en rendement is historisch gezien stabiel. Zo behaalden de afgeronde fondsen via Reyersen van Buuren de afgelopen 35 jaar een gemiddeld rendement van ruim 9% per jaar. Dat is het resultaat van een zorgvuldige selectie. Een selectie die uw vertrouwen waard is.

Reyersen van Buuren maakt voor u een voorselectie van vastgoedfondsen op basis van onder meer duurzaamheid en rendement. Wij controleren alle belangrijke onderdelen van de vastgoedbelegging, zoals de kwaliteit van het vastgoed, de locatie, de huurcontracten, de financieringscontracten en de betrouwbaarheid van de aanbieder. Objectieve criteria en volledige transparantie zijn daarbij onze maatstaf. Evenals persoonlijk en duurzaam contact met onze beleggers. Onze kennis en ervaring vormen de leidraad voor uw beleggingskeuze.

BAR is de afkorting van bruto-aanvangsrendement van onroerende zaken en is omgekeerd evenredig aan het aantal malen dat de jaarhuur in de koopprijs is verkapitaliseerd. Elf keer de huur betekent een BAR van 9,1% (100/11 = 9,1). De BAR neemt dus af naarmate de koopprijs stijgt ten opzichte van de huurinkomsten.

Uw participaties zullen net als uw andere vermogensbestanddelen vererven. Ze zullen dus toegaan naar de wettelijke erfgenamen of de erfgenamen die u bij testament benoemd heeft. Als u getrouwd bent en geen testament heeft, dan gaat de participatie naar uw echtgeno(o)t(e). Hij/zij kan dan de rechten hieruit op dezelfde wijze uitoefenen als u dat op dit moment kunt. Als er meerdere erfgenamen zijn, dan erven zij gezamenlijk de participatie. Bij de verdeling van de nalatenschap kan deze worden toebedeeld aan één van de erfgenamen. Zolang dat niet gebeurd is, kunnen de erfgenamen alleen gezamenlijk de rechten uitoefenen.

Winstpreferentie geeft aan hoe de winst aan het einde van de looptijd na verkoop van het vastgoed verdeeld wordt. Winstpreferentie gaat uit van een minimale jaarlijkse uitkering. Bij verkoop van het vastgoed aan het einde van de looptijd worden eerst de jaarlijkse uitkeringen aangevuld tot een bepaald minimumpercentage. Resteert daarna nog een verkoopwinst, dan krijgt de aanbieder daar een bepaald percentage van. Doordat u als belegger eerst aan de beurt komt, zal de initiatiefnemer zijn uiterste best doen om een maximale opbrengst te realiseren.

Courantheid houdt in dat het pand voor veel gebruikers interessant is. Als het pand specifieke kenmerken heeft die eigenlijk alleen voor de huidige huurder interessant zijn, dan is het de vraag wat er gebeurt als er een nieuwe huurder gezocht moet worden of als het pand verkocht moet worden. Bij bedrijfspanden en distributiepanden moet u dus alert zijn op grote investeringen in specifieke technische installaties die zijn gedaan voor de huidige huurder. Een nieuwe huurder heeft daar vaak niets aan en zal daardoor wellicht minder huur willen betalen.