S5 FORUM FONDS – tweede emissie

Voltekend. Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk

Meld u aan om als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties te ontvangen.

(RECLAME)

S5 Forum Fonds is een groeifonds dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen. Het Fonds richt zich op beleggingen in supermarkten en wijkwinkelcentra waarin een supermarkt minimaal 55% van de huurstroom realiseert.

S5 Forum Fonds is het 19e supermarkt gerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5 Investments in samenwerking met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen heeft geïntroduceerd. De eerste emissie van S5 Forum Fonds heeft plaatsgevonden op 7 maart 2019. Het fonds belegt sindsdien in objecten in Leeuwarden, IJsselstein en Valkenswaard.

Met de opbrengst van de tweede emissie zullen ten minste twee objecten worden toegevoegd aan de vastgoedportefeuille: respectievelijk in het centrum van Vaals en in het centrum van Mierlo. Het object in Vaals is gelegen aan het Prins Willem-Alexanderplein en bestaat uit een Albert Heijn-supermarkt, die wordt verhuurd aan Ahold Real Estate & Construction BV tot 27 september 2024, en een ondergelegen parkeergarage, die wordt verhuurd aan de Gemeente Vaals tot 15 oktober 2024. Het object in Mierlo is gelegen aan de Dorpsstraat 16-170 en Margrietstraat 112-126 en bestaat uit een Plus-supermarkt, die wordt verhuurd aan Plus Vastgoed BV tot 30 juni 2028, en negen kleinere dagwinkels.

Let op: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Prognoses

 • Prognose contant rendement*
  6,2% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Partner
  Sectie5 Investments NV
 • Minimale deelname
  € 10.138,-
 • Fondsvermogen
 • Beleggerskapitaal
  € 9.316.822,-
 • Hypotheek
  € 13.693.358,-

Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van de tweede emissie van S5 Forum Fonds. De emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • Beleggingsfonds in supermarkten en wijkwinkelcentra
 • Groeifonds met de ambitie om te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen
 • Reeds drie objecten in portefeuille
 • Met de tweede emissie zullen ten minste twee objecten worden toegevoegd aan de portefeuille
 • Resterende, gewogen, gemiddelde looptijd huurcontracten van 6,1 jaar
 • Doorlopende terugkoopfaciliteit van maximaal € 500.000 voor inkoop van participaties van beleggers die wensen uit te treden
Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

Door de toevoeging van nieuwe, goedlopende supermarkten met deze tweede emissie, zal het fonds nog bestendiger worden en krijgt het meer spreiding. Het fonds zal vanaf deze emissie bovendien de exit-mogelijkheden vergroten voor de beleggers in het fonds. Er wordt een terugkoopfaciliteit geïntroduceerd zodat het fonds participaties kan inkopen van beleggers die in de toekomst wensen uit te treden. S5 Forum Fonds heeft hiermee de ingrediënten om het succes van de vorige 18 supermarktfondsen te overtreffen.

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, waaronder het risico op negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, groei van online supermarktbestedingen, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico en herfinancieringsrisico. Deze risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardefluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissievergoeding
De emissievergoeding wordt niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement. De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het prospectus hier downloaden. Lees voordat u besluit deel te nemen het prospectus zorgvuldig door om kennis te nemen van de kansen én de risico’s van S5 Forum Fonds. De goedkeuring van het prospectus door de AFM niet mag worden beschouwd als aanprijzing van het aangeboden S5 Forum Fonds.

Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

Door de toevoeging van nieuwe, goedlopende supermarkten met deze tweede emissie, zal het fonds nog bestendiger worden en krijgt het meer spreiding. Het fonds zal vanaf deze emissie bovendien de exit-mogelijkheden vergroten voor alle beleggers in het fonds. Er wordt een terugkoopfaciliteit geïntroduceerd zodat het fonds participaties kan inkopen van beleggers die in de toekomst wensen uit te treden. S5 Forum Fonds heeft hiermee de ingrediënten om het succes van de vorige achttien supermarktfondsen te overtreffen.

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissievergoeding
De emissievergoeding wordt niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement. De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het prospectus hier downloaden.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij vertellen u graag meer

+31 (0)20 643 83 81 info@reyersen.nl

Hoe kunt u deelnemen aan dit fonds?

STAPPEN

1. Informatie opvragen
Vraag vrijblijvend de beleggingsbrochure met het prospectus en het inschrijfformulier per post en/of e-mail op.

2. Documentatie lezen
In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Belt u ons gerust als u vragen heeft.

3. Inschrijfformulier
Indien u besluit deel te nemen, vul dan het inschrijfformulier in en onderteken het. Maak tevens een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

4. Inscannen (optioneel)
Scan het inschrijfformulier en de kopie van uw legitimatiebewijs in (of maak een foto met uw smartphone) en e-mail deze naar de fondsaanbieder. De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is namelijk bepalend voor de toewijzing.

5. Opsturen
Stuur (na toezending per mail) het inschrijfformulier tezamen met de kopie van uw legitimatiebewijs per post op in de meegeleverde retourenvelop (postzegel niet nodig).

6. Bevestiging
U ontvangt, doorgaans binnen enkele dagen, bericht met daarin vermeld de ontvangstbevestiging van uw inschrijving, de toewijzing van uw deelname alsmede een betalingsinstructie. Na ontvangst van uw betaling en oprichting van het fonds ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), die wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het prospectus is eveneens te downloaden op de website van de beheerder (www.sectie5.nl/fondsen/s5-forumfonds/58)