S5 FORUM FONDS – vijfde emissie (tweede tranche)

Voltekend. Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk

Meld u aan om als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties te ontvangen.

RECLAME – Deze website is een uiting van reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument van S5 Forum Fonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt.


S5 Forum Fonds richt zich op beleggingen in het vastgoed van supermarkten en supermarkt gedomineerde wijkwinkelcentra. Het is een groeifonds met een belegd vermogen van thans ruim € 128 miljoen dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen.

Met een deelname in de tweede tranche van de vijfde emissie van S5 Forum Fonds belegt u in een goedlopende, groeiende portefeuille die thans bestaat uit 16 locaties met 68 objecten in Ede, Etten-Leur, Geldermalsen, Hardenberg, Harlingen, Heerlen, Hoogeveen, Leeuwarden, Leiden, Mierlo, Vaals, Valkenswaard, Velp, Wolvega, IJsselstein en Zutphen.

S5 Forum Fonds is het 19e supermarkt gerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5 Investments in samenwerking met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen heeft geïntroduceerd.

Verdeling huurders S5 Forum Fonds

De huurstroom van de portefeuille wordt per 1 november 2023 voor 82% gegenereerd door supermarkten. De gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten van de gehele portefeuille, gewogen naar de overeengekomen huur, bedraagt 5,08 jaar (per 1 november 2023).

Terugkoopfaciliteit

Omdat het fonds is opgericht voor onbepaalde tijd en geen vastgesteld beleid kent dat de objecten na een bepaalde tijd worden verkocht of dat het fonds na een bepaalde tijd wordt beëindigd, heeft de beheerder meerdere instrumenten gecreëerd om participanten de mogelijkheid te bieden hun participaties te verkopen. Zo is er onder meer een terugkoopfaciliteit van maximaal €500.000 voor inkoop van participaties van uittredende beleggers.

Deelname

Met de tweede tranche van de vijfde emissie worden 522 participaties à € 11.200 herplaatst. Deelname is mogelijk vanaf een participatie.

Vraag het prospectus met inschrijfformulier aan of schrijf direct online in.

 

Prognoses

 • Prognose exploitatierendement*
  6,9% per jaar
 • Prognose contant rendement*
  5,7% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Partner
  Sectie5 Investments NV
 • Minimale deelname
  € 11.200,-
 • Omvang van deze tranche:
 • Beleggerskapitaal
  € 5.836.800,-
 • Hypotheek
  € 5.500.000,-

Fondsomvang
Aantal locaties 16
Aantal winkelunits 68
Beleggerskapitaal € 65,1 miljoen
Omvang portefeuille € 128 miljoen
Huurinkomsten (per jaar) € 8,5 miljoen
Waarvan supermarkten € 7,0 miljoen (82%)


Risicofactoren De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, leegstandsrisico, renterisico, risico van stijgende online supermarktbestedingen, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid participaties en de onbepaalde looptijd van het Fonds. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de materiële risico’s. Let op: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Het fonds wordt actief beheerd en niet op basis van een benchmark. Beleggingen in vastgoed zijn illiquide.


* De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. De weergegeven, geprognosticeerde rendementen betreffen gemiddeld enkelvoudige rendementen in het neutrale scenario. De emissiekosten zijn niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. Het effect van de emissiekosten op het geprognosticeerde rendement op jaarbasis is maximaal 0,3%. Toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van een belegger en in de toekomst kunnen veranderen.

 • Succesvol beleggingsfonds in supermarkten en wijkwinkelcentra
 • Groeifonds met de ambitie om te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen
 • Inmiddels zestien goedlopende, drukbezochte locaties in portefeuille
 • Omvang portefeuille thans € 128 miljoen
 • Van de totale huurinkomsten wordt thans 82% gegenereerd door supermarkten
 • Inflatiebescherming: de huurcontracten worden jaarlijks geïndexeerd
 • Terugkoopfaciliteit van maximaal € 500.000 voor inkoop van participaties van beleggers die wensen uit te treden
Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

“De tweede tranche van de vijfde emissie van het S5 Forum Fonds versterkt de bestaande succesformule van dit groeifonds. De portefeuille, met een belegd vermogen van thans ruim € 128 miljoen, is verder uitgebreid met twee drukbezochte supermarkten in Heerlen.

Met de toevoeging van de nieuwe objecten aan de vastgoedportefeuille, is het aandeel supermarkten verder toegenomen. Momenteel wordt 82% van de huurinkomsten gegenereerd door supers. Dit kenmerkt het bestendige karakter van het fonds en is een uitstekende basis voor een langjarig, stabiel rendement.”

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het door de AFM goedgekeurde prospectus hier downloaden.

Lees voordat u besluit deel te nemen het prospectus zorgvuldig door om kennis te nemen van de kansen én de risico’s van S5 Forum Fonds en deze te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als aanprijzing van het aangeboden S5 Forum Fonds.

 

Emissievergoeding

De eenmalige emissievergoeding is niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement omdat deze afhankelijk is van de deelnamegrootte. De emissievergoeding wordt berekend volgens de volgende staffel:

 • bij deelname van minder dan € 100.000 wordt eenmalig 3,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht;
 • bij deelname van € 100.000 of meer doch minder dan € 250.000 wordt eenmalig 2,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht;
 • bij deelname van € 250.000 of meer wordt eenmalig 1,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht.

De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.

Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het door de AFM goedgekeurde prospectus hier downloaden.

Lees voordat u besluit deel te nemen het prospectus zorgvuldig door om kennis te nemen van de kansen én de risico’s van S5 Forum Fonds en deze te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als aanprijzing van het aangeboden S5 Forum Fonds.

 

Emissievergoeding

De eenmalige emissievergoeding is niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement omdat deze afhankelijk is van de deelnamegrootte. De emissievergoeding wordt berekend volgens de volgende staffel:

 • bij deelname van minder dan € 100.000 wordt eenmalig 3,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht;
 • bij deelname van € 100.000 of meer doch minder dan € 250.000 wordt eenmalig 2,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht;
 • bij deelname van € 250.000 of meer wordt eenmalig 1,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht.

De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij vertellen u graag meer

+31 (0)20 643 83 81 info@reyersen.nl

Hoe kunt u deelnemen aan dit fonds?

STAPPEN

1. Informatie opvragen
Vraag vrijblijvend de beleggingsbrochure met het prospectus en het inschrijfformulier per post en/of e-mail op.

2. Documentatie lezen
In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Belt u ons gerust als u vragen heeft.

3. Inschrijfformulier
Indien u besluit deel te nemen, vul dan het inschrijfformulier in en onderteken het. Maak tevens een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

4. Inscannen (optioneel)
Scan het inschrijfformulier en de kopie van uw legitimatiebewijs in (of maak een foto met uw smartphone) en e-mail deze naar de fondsaanbieder. De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is namelijk bepalend voor de toewijzing.

5. Opsturen
Stuur (na toezending per mail) het inschrijfformulier tezamen met de kopie van uw legitimatiebewijs per post op in de meegeleverde retourenvelop (postzegel niet nodig).

6. Bevestiging
U ontvangt, doorgaans binnen enkele dagen, bericht met daarin vermeld de ontvangstbevestiging van uw inschrijving, de toewijzing van uw deelname alsmede een betalingsinstructie. Na ontvangst van uw betaling en oprichting van het fonds ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft.

S5 Forum Fonds – vijfde emissie

Lees hieronder het prospectus van S5 Forum Fonds of download deze hier.

Door middel van het kruisje rechtsboven kunt u dit venster sluiten.