S5 FORUM FONDS – vijfde emissie

Voor deelname geopend!

Vraag het prospectus met inschrijfformulier aan of download ze direct

RECLAME – Deze website is een uiting van reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument van S5 Forum Fonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt.


S5 Forum Fonds richt zich op beleggen in het vastgoed van supermarkten en supermarkt gedomineerde wijkwinkelcentra. De portefeuille van het groeifonds, met een belegd vermogen van thans circa € 118,75 miljoen, is recent getaxeerd en de waarde is bijna gelijk gebleven ten opzichte van het voorjaar 2022. Van de totale huurinkomsten wordt 81% gegenereerd door supermarkten; deze huren worden jaarlijks geïndexeerd met de dan geldende inflatie. Vanaf de emissiedatum van de Vijfde Emissie wordt beoogd de participaties te herplaatsen die in het kader van de voorfinanciering van de objecten Harlingen en Wolvega in juni 2022 zijn uitgegeven en additionele participaties uit te geven voor de financiering van verschillende kosten die gerelateerd zijn aan de aankoop van de objecten Harlingen en Wolvega.

S5 Forum Fonds belegt reeds in objecten in Ede, Etten-Leur, Geldermalsen, Harderberg, Harlingen, Hoogeveen, Leeuwarden, Leiden, Mierlo, Vaals, Valkenswaard, Velp, Wolvega, IJsselstein en Zutphen.

S5 Forum Fonds is het 19e supermarkt gerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5 Investments in samenwerking met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen heeft geïntroduceerd.

Verdeling huurders S5 Forum Fonds

Terugkoopfaciliteit

Omdat het fonds is opgericht voor onbepaalde tijd en geen vastgesteld beleid kent dat de objecten na een bepaalde tijd worden verkocht of dat het fonds na een bepaalde tijd wordt beëindigd, heeft de beheerder meerdere instrumenten gecreëerd om participanten de mogelijkheid te bieden hun participaties te verkopen. Zo is er een terugkoopfaciliteit beschikbaar tot maximaal € 500.000 waarmee participaties kunnen worden ingekocht van uittredende beleggers.

Prognoses

 • Prognose exploitatierendement*
  6,5% per jaar
 • Prognose contant rendement*
  5,1% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Partner
  Sectie5 Investments NV
 • Start inschrijving
  15 mei 2023
 • Minimale deelname
  € 11.428,-
 • Omvang van de vijfde emissie:
 • Beleggerskapitaal
  € 9.210.986,-
 • Hypotheek
  € 8.635.000,-

Fondsomvang
Aantal locaties 15
Aantal units 72
Beleggerskapitaal € 59,3 miljoen
Omvang portefeuille € 118,75 miljoen
Huurinkomsten (per jaar) € 7,6 miljoen
Waarvan supermarkten € 6,1 miljoen (81%)

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, risico van stijgende online supermarktbestedingen, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid van de participaties en de onbepaalde looptijd van het fonds. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de materiële risico’s.


* Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen in het neutrale scenario als weergegeven in het prospectus van de Vijfde emissie van het S5 Forum Fonds. De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. Toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen, het resultaat is afhankelijk van de persoonlijke situatie van een belegger en deze regels kunnen in de toekomst veranderen. De emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. Het effect van de emissievergoeding op het geprognosticeerde rendement op jaarbasis is maximaal 0,3%.

Let op: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

 • Beleggingsfonds in supermarkten en wijkwinkelcentra
 • Inmiddels in portefeuille, vijftien locaties met zeventien goedlopende  supermarkten
 • Van de totale huurinkomsten wordt thans 81% gegenereerd door supermarkten
 • De huurcontracten worden jaarlijks geïndexeerd
 • Groeifonds met de ambitie om te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen
 • Doorlopende terugkoopfaciliteit voor inkoop van participaties van beleggers die wensen te verkopen.
Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

“De vijfde emissie van het S5 Forum Fonds maakt het mogelijk om de bestaande succesformule van dit groeifonds verder te versterken. Met de opbrengst van deze emissie worden de aankopen in Wolvega en Harlingen (twee Jumbo’s) geherfinancierd. Deze twee goedlopende supermarkten met een sterke positie in de wijk passen uitstekend bij het profiel van het fonds met nu in totaal 15 objecten (met 17 supermarkten).

De portefeuille van het groeifonds, met een belegd vermogen van thans circa € 118,7 miljoen, is recent getaxeerd en de waarde is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het voorjaar 2022.”

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het door de AFM goedgekeurde prospectus hier downloaden. Lees voordat u besluit deel te nemen het prospectus zorgvuldig door om kennis te nemen van de kansen én de risico’s van S5 Forum Fonds en deze te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als aanprijzing van het aangeboden S5 Forum Fonds.

Emissievergoeding
De emissievergoeding is niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement omdat deze afhankelijk is van de deelnamegrootte. De emissievergoeding wordt berekend volgens de volgende staffel:

 • bij deelname van minder dan € 100.000 in het Fonds wordt 3,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht;
 • bij deelname van € 100.000 of meer doch minder dan € 250.000 wordt 2,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht;
 • bij deelname van € 250.000 of meer wordt 1,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht.

De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.

Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het door de AFM goedgekeurde prospectus hier downloaden. Lees voordat u besluit deel te nemen het prospectus zorgvuldig door om kennis te nemen van de kansen én de risico’s van S5 Forum Fonds en deze te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als aanprijzing van het aangeboden S5 Forum Fonds.

Emissievergoeding
De emissievergoeding is niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement omdat deze afhankelijk is van de deelnamegrootte. De emissievergoeding wordt berekend volgens de volgende staffel:

 • bij deelname van minder dan € 100.000 in het Fonds wordt 3,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht;
 • bij deelname van € 100.000 of meer doch minder dan € 250.000 wordt 2,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht;
 • bij deelname van € 250.000 of meer wordt 1,0% over het bedrag van deelname aan emissievergoeding in rekening gebracht.

De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij vertellen u graag meer

+31 (0)20 643 83 81 info@reyersen.nl

Hoe kunt u deelnemen aan dit fonds?

STAPPEN

1. Informatie opvragen
Vraag vrijblijvend de beleggingsbrochure met het prospectus en het inschrijfformulier per post en/of e-mail op.

2. Documentatie lezen
In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Belt u ons gerust als u vragen heeft.

3. Inschrijfformulier
Indien u besluit deel te nemen, vul dan het inschrijfformulier in en onderteken het. Maak tevens een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

4. Inscannen (optioneel)
Scan het inschrijfformulier en de kopie van uw legitimatiebewijs in (of maak een foto met uw smartphone) en e-mail deze naar de fondsaanbieder. De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is namelijk bepalend voor de toewijzing.

5. Opsturen
Stuur (na toezending per mail) het inschrijfformulier tezamen met de kopie van uw legitimatiebewijs per post op in de meegeleverde retourenvelop (postzegel niet nodig).

6. Bevestiging
U ontvangt, doorgaans binnen enkele dagen, bericht met daarin vermeld de ontvangstbevestiging van uw inschrijving, de toewijzing van uw deelname alsmede een betalingsinstructie. Na ontvangst van uw betaling en oprichting van het fonds ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.