19 december 2023

Oud & nieuw: fiscale veranderingen in 2024

Door: Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen

Bij het naderen van het jaareinde is het een goede gewoonte om terug te blikken op het voorbije jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. In allerlei opzichten. Ook fiscaal verandert er weer het nodige.

De perikelen met betrekking tot Box 3 springen er hierbij direct uit. De fiscus gaat ervan uit dat u op beleggingen een netto-rendement behaalt van ruim 6%, waarover momenteel 32% belasting wordt geheven. Een aantrekkelijke inkomstenbron voor de schatkist. Zo aantrekkelijk zelfs dat diverse politieke partijen succesvol hebben gepleit voor verhoging naar 36% vanaf 2024, met als argument dat inkomsten uit vermogen hoger belast moeten worden dan inkomsten uit arbeid. Hierbij sluit de politiek de ogen voor het feit dat veel beleggers het veronderstelde netto-rendement van 6% bij lange na niet halen, waardoor de effectieve belastingdruk veel hoger is, tot wel 100% of meer. Het is nu wachten wat de Hoge Raad hiervan vindt. Eerder werd een vergelijkbare situatie met betrekking tot banktegoeden naar de prullenbak verwezen en mijn verwachting is dat dit weer gaat gebeuren.

Er wordt gewerkt aan een opvolger voor het forfaitair rendement in Box 3, namelijk een belastingheffing over het daadwerkelijke rendement. De voorlopige tekst van het conceptwetsvoorstel gaat echter uit van belastingheffing over nog niet gerealiseerde waardestijging van beleggingen. Hierbij zou voor vastgoed een uitzondering worden gemaakt, waarbij de waardestijging pas wordt belast bij verkoop.

Dividend uit eigen B.V. zwaarder belast

Ook het tarief in Box 2 gaat omhoog, de belasting over inkomsten uit ‘aanmerkelijk belang’; zeg maar ‘dividend uit de eigen B.V.’ Op dit moment bedraagt dit tarief 26,9%, maar volgend jaar worden er twee tarieven geïntroduceerd, te weten 24,5% over de eerste € 67.000 (voor fiscale partners het dubbele) en 33% over het meerdere. Deze tariefstijging is dermate groot, dat overwogen kan worden om nog voor jaareinde een hoog dividend door de eigen B.V. te laten uitkeren. Een aandachtspunt daarbij is wel het effect van een dergelijke uitkering op de Box 3-positie per 1 januari 2024.

Beperkt lenen uit eigen B.V.

Wat de eigen B.V. betreft: op basis van de wet tegen excessief lenen kunt u in beginsel niet meer dan € 700.000 van uw vennootschap lenen. Het meerdere wordt per jaareinde belast in Box 2. Vanaf eind 2024 geldt overigens een verlaagde schuldengrens van € 500.000. Schulden die kwalificeren als eigen woningschuld tellen hierbij niet mee. Voor eigen woningschulden die zijn ontstaan of toegenomen na 1 januari 2023 geldt als extra voorwaarde dat zij moeten zijn gedekt door een hypotheekrecht op de eigen woning ten behoeve van de eigen vennootschap.

Wij zien in de praktijk een aantal mogelijkheden om met deze regeling met betrekking tot hoge schulden aan de eigen vennootschap om te gaan, zoals het uitkeren van dividend uit de eigen B.V. om de schuld af te lossen, het herfinancieren van de schuld bij een bank en het overdragen van vastgoed of andere beleggingen aan de B.V. ter aflossing van de schuld.

Einde aan de jubelton

Daarnaast raken we een aantal faciliteiten kwijt. Een goed voorbeeld is de zogenoemde jubelton die ouders belastingvrij aan hun kinderen konden schenken om hen in staat te stellen een eigen woning te kopen. We zien dergelijke schenkingen nog maar weinig, met als reden dat deze nu wel belast zijn: een ton netto schenken aan uw kinderen kost u nu ongeveer € 10.000 aan schenkbelasting.

Omlaag die overdrachtsbelasting!

Een schrijnend voorbeeld van hoge tarieven is nog de overdrachtsbelasting die momenteel 10,4% bedraagt (behalve voor de eigen woning). Dit hebben we te danken aan de politieke drang om de zogenoemde ‘huisjesmelker’ te treffen, iets waar investeerders in bijvoorbeeld kantoren, winkels of logistiek vastgoed volstrekt buiten staan, net zoals de talloze bedrijven die gewoon een pand nodig hebben voor hun onderneming. Als ik bij wijze van goed voornemen voor het nieuwe jaar íets op het takenlijstje van de nieuwe Staatssecretaris mag zetten, dan is het wel een verlaging van dit tarief!