Privacyverklaring

Privacyverklaring – Privacy Statement

Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).
Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over vastgoedbeleggingsproposities. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. In bepaalde situaties verwerkt Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen ook uw – in de zin van de privacywetgeving – ‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke situatie en/of voorkeuren. Wij verzamelen deze gegevens aan de hand van uw informatieaanvragen om de relevantie te bepalen van de beleggingsproposities waarover wij u kunnen informeren.

De ervaring leert ook dat onze relaties ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren of gezondheid toevertrouwen. Zij achten dat van belang om zo de relevantie te kunnen bepalen van de beleggingsproposities waarover wij hen informeren. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming die wettelijk vereist is voor het gebruik van uw gegevens. Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert wanneer u uw toestemming wenst in te trekken en wij uw bijzondere gegevens zullen verwijderen.

Waarom we uw gegevens nodig hebben
Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen heeft uw persoonsgegevens nodig om u als relatie te kunnen informeren over beleggingsproposities. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen verwerken:

  • Verzending van onze e-mailnieuwsbrief
  • Uitnodigingen voor seminars en beleggingspresentaties
  • Doelgroepbepaling en -analyses van beleggingsproposities
  • Informatie over beleggingen waar u in deelneemt
  • Wettelijke verplichtingen die op Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen rusten, zoals bijvoorbeeld informatieverzoeken en -verplichtingen

 

Delen met anderen
Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om bijvoorbeeld toezichthouders of overheden wanneer dat wettelijk verplicht is. Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze eigen dienstverlening. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is of wettelijk verplicht is.
Indien u zich afmeldt voor mailings, worden uw gegevens voor een periode van vijf jaar bewaard, zodat wij de relevantie van de beleggingsproposities ook in de toekomst kunnen bepalen, indien u zich weer aan zou melden. Desgewenst en op uw verzoek worden deze gegevens eerder verwijderd.

Gegevens websitebezoek / cookies
Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen gebruikt functionele, analytische en identificatie- en authenticatie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Dit type cookies gebruiken we om uw voorkeuren als bezoeker te registreren en te onthouden. Hiermee hoeft u uw voorkeuren niet steeds opnieuw in te geven zodat de website makkelijker te gebruiken is. Ook gebruiken we cookies om het gebruik van onze website te analyseren zodat we de functionaliteit en effectiviteit ervan kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies voor identificatie en authenticatie. Dit type cookie gebruiken we onder andere om mensen te identificeren nadat zij een interactie met onze website hebben gehad. De gegevens die we bij zo’n interactie registreren worden nooit met anderen gedeeld. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ons per e-mail of per post een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij raden wij u aan om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

Klachten
Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier te verwerken en u hierover op een transparante wijze te informeren. Indien u een klacht heeft kunt u contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of post en heeft u de mogelijkheid om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Wijzigingen
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. U vindt de actuele versie steeds op onze website. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 24 mei 2018.

BENIEUWD NAAR ONZE BELEGGINGSKANSEN?

Wilt u op een vertrouwde manier beleggen in vastgoed? Reyersen van Buuren is continu voor u op zoek naar de meest interessante vastgoedbeleggingen.